Please wait a minute...

中国医科大学学报

中国医科大学学报

当期目录

中国医科大学学报

中国医科大学学报

2011年 第40卷 第9期

刊出日期 2011-09-30

护理学
芦志华,王勇,迟长亮,唐宇哲,蔡勇,金景姬,王春喜

2011 Vol. 40 (9): 777– 摘要 997

护理学
黄业翔,孔垂泽,刘涛,姜元军

2011 Vol. 40 (9): 848– 摘要 1319

护理学
苗淼,孔垂泽,于秀月

2011 Vol. 40 (9): 852– 摘要 1745

护理学
刘海波,孔垂泽

2011 Vol. 40 (9): 854– 摘要 1511

护理学
孙丹,李泽良,孔垂泽

2011 Vol. 40 (9): 858– 摘要 1594

护理学
李炳勋,陈雪磊,孙嘉伟,毕建斌,孔垂泽

2011 Vol. 40 (9): 861– 摘要 1528

中国医科大学学报版权所有©2018

未经允许,严禁擅自转载本站图文资料

地址:中国 沈阳市沈北新区蒲河路77号 110122

辽ICP备05014850

JOURNAL OF CHINA MEDICAL UNIVERSITY

ADDRESS: NO.77 PUHE ROAD

SHENYANG NORTH NEW AREA, SHENYANG

LIAONING PROVINCE, P.R. CHINA