Journal of China Medical University

Journal of China Medical University
Quick search
LinksMore
NewsMore
Current issue
Journal of China Medical University

Journal of China Medical University

2019 Vol.48 ,No.10

Published 30 October 2019

Original article
WU Fengjuan, LIN Ren, MENG Yuan, WEI Wei, SUN Qi, JIA Lihong

2019 Vol. 48 (10): 865–869 Abstract( 81) HTML   PDF (443KB)( 35 )

NIU Jiayuan, WU Ziyi, XUE Hang, LI Xingyue, LI Chang, ZHAO Ping

2019 Vol. 48 (10): 870–873,886 Abstract( 67) HTML   PDF (666KB)( 28 )

LIU Shuchang, LAI Guangrui, ZHAO Yanyan

2019 Vol. 48 (10): 874–877 Abstract( 50) HTML   PDF (335KB)( 10 )

ZHANG Lihong, GUO Minfang, ZHANG Huiyu, ZHANG Peijun, XING Yanxia, MA Cungen, XUE Huiqing, ZHAO Haibao

2019 Vol. 48 (10): 878–882 Abstract( 45) HTML   PDF (718KB)( 16 )

DONG Naixuan, GU Hui, LIU Dan, WEI Xiaowei, MA Wei, MA Ling, YUAN Zhengwei

2019 Vol. 48 (10): 883–886 Abstract( 43) HTML   PDF (408KB)( 14 )

YANG Yali, ZHANG Jinhua, QIN Juan, SUN Rongli, LI Jing, SHAN Zhongyan, TENG Weiping

2019 Vol. 48 (10): 887–890,909 Abstract( 49) HTML   PDF (392KB)( 11 )

WEI Songqiao, GUO Shu, TONG Shuang, ZHU Mengru, ZHANG Hua, CHEN Yiqing, CUI Mengying

2019 Vol. 48 (10): 891–895 Abstract( 42) HTML   PDF (809KB)( 14 )

LIU Yuwei, QU Yi, YAN Xiaojing

2019 Vol. 48 (10): 896–900 Abstract( 38) HTML   PDF (399KB)( 12 )

CHEN Hanze, TIAN Li, TENG Weiyu

2019 Vol. 48 (10): 901–904 Abstract( 47) HTML   PDF (330KB)( 9 )

DUAN Weili, SONG Jia, HE Dongxu, WU Jiake, WEN Zongyu, JIAO Yundi, YU Tongtong, SUN Zhijun, SUN Zhaoqing

2019 Vol. 48 (10): 905–909 Abstract( 36) HTML   PDF (359KB)( 6 )

ZHAO Xing, MA Tianjiao, LUO Gang

2019 Vol. 48 (10): 910–914 Abstract( 45) HTML   PDF (953KB)( 15 )

JIANG Baosan, ZHAO Hongbo, ZHU Yaling, WANG Gang, ZHANG Yuemei, DIAO Yong

2019 Vol. 48 (10): 915–918,925 Abstract( 43) HTML   PDF (806KB)( 8 )

Huang Qin, Xie Ning, Luo Nachuan, Han Jingting, Xu Wenyuan

2019 Vol. 48 (10): 919–925 Abstract( 51) HTML   PDF (403KB)( 16 )

WANG Nan, WANG Jiaoqi, MA Ming, XU Zhonghang, XU Zhongxin

2019 Vol. 48 (10): 926–930,954 Abstract( 42) HTML   PDF (1077KB)( 20 )

Review
CHEN Bo, LI Zhijie

2019 Vol. 48 (10): 931–935 Abstract( 90) HTML   PDF (347KB)( 29 )

Short article

2019 Vol. 48 (10): 936–938 Abstract( 50) HTML   PDF (326KB)( 23 )

2019 Vol. 48 (10): 939–943 Abstract( 64) HTML   PDF (1087KB)( 7 )

2019 Vol. 48 (10): 944–947 Abstract( 61) HTML   PDF (875KB)( 21 )

2019 Vol. 48 (10): 947–950 Abstract( 57) HTML   PDF (395KB)( 6 )

2019 Vol. 48 (10): 951–954 Abstract( 56) HTML   PDF (325KB)( 9 )

2019 Vol. 48 (10): 955–957 Abstract( 49) HTML   PDF (293KB)( 22 )

Data collected
Copyright
主管单位:辽宁省教育厅
主办单位:中国医科大学
主 编:闻德亮
编辑部主任:王又冬
编辑出版:中国医科大学学报编辑部
通讯地址:沈阳市沈北新区蒲河路77号
邮政编码:110122
电话号码:024–31939622
国内发行:辽宁省邮政报刊发行局 发行代号 8-175
订购:全国各地邮局
国外发行:中国国际图书贸易总公司(中国国际书店) 北京399信箱 发行代号 BM 904
ISSN 0258-4646
CN 21-1227/R
国内定价 15.00元

中国医科大学学报版权所有©2018

未经允许,严禁擅自转载本站图文资料

地址:中国 沈阳市沈北新区蒲河路77号 110122

辽ICP备05014850

JOURNAL OF CHINA MEDICAL UNIVERSITY

ADDRESS: NO.77 PUHE ROAD

SHENYANG NORTH NEW AREA, SHENYANG

LIAONING PROVINCE, P.R. CHINA