Journal of China Medical University

Journal of China Medical University
Quick search
LinksMore
NewsMore
Current issue
Journal of China Medical University

Journal of China Medical University

2020 Vol.49 ,No.2

Published 29 February 2020

Original article
ZHENG Jiefu, YIN Linbo, SONG Chengbo, FU Yajing, JIANG Yongjun, ZHANG Zining

2020 Vol. 49 (2): 97–101 Abstract( 82) HTML   PDF (580KB)( 40 )

ZHANG Jingjing, XING Jiaxin, WU Xue, XU Fengling, XUAN Jinfeng, YAO Jun, WANG Baojie

2020 Vol. 49 (2): 102–106 Abstract( 45) HTML   PDF (493KB)( 11 )

CHEN Kan, LAI Yaxin

2020 Vol. 49 (2): 107–111 Abstract( 51) HTML   PDF (360KB)( 19 )

SONG Baixuan, YU Li, ZHAO Zhenkun, ZHAO Zhiguo, WANG Qiuxu

2020 Vol. 49 (2): 112–114 Abstract( 40) HTML   PDF (473KB)( 15 )

ZHANG Hua, GUO Shu, TONG Shuang, CHEN Yiqing, CUI Mengying, ZHAO Chongru

2020 Vol. 49 (2): 115–119,128 Abstract( 40) HTML   PDF (1332KB)( 20 )

LIU Tong, CHEN Sijiao, ZHU Zhiming

2020 Vol. 49 (2): 120–123 Abstract( 49) HTML   PDF (337KB)( 12 )

GUO Xinxin, ZHANG Bohan, ZHAO Mengnan, WANG Pinying, TAO Xueshu

2020 Vol. 49 (2): 124–128 Abstract( 42) HTML   PDF (428KB)( 11 )

ZHAO Haiyan, WANG Xiaofei

2020 Vol. 49 (2): 129–133 Abstract( 34) HTML   PDF (666KB)( 14 )

YANG Mingli, HUANG Zhe, WANG Qian, CHEN Huanhuan, MA Sainan, WU Rong, CAI Weisong

2020 Vol. 49 (2): 134–138 Abstract( 46) HTML   PDF (1207KB)( 22 )

WANG Li, CAI Wang

2020 Vol. 49 (2): 139–143 Abstract( 27) HTML   PDF (924KB)( 16 )

NA Yan, LOU Xianzhi

2020 Vol. 49 (2): 144–146,150 Abstract( 32) HTML   PDF (341KB)( 7 )

FU Tong, HOU Ling, FAN Yang, DU Yue

2020 Vol. 49 (2): 147–150 Abstract( 32) HTML   PDF (370KB)( 9 )

WANG Yefu, WANG Yuhua, WU Tong, LI Ping, CUI Guangcheng

2020 Vol. 49 (2): 151–155 Abstract( 48) HTML   PDF (367KB)( 10 )

ZHENG Yue, GUO Jinjie, HUANG Xiaojin, HOU Ling, DU Yue

2020 Vol. 49 (2): 156–160 Abstract( 26) HTML   PDF (987KB)( 17 )

Review
MA Mingchen, LIU Yao

2020 Vol. 49 (2): 161–164 Abstract( 48) HTML   PDF (351KB)( 21 )

WANG Hongna, XU Jun

2020 Vol. 49 (2): 165–169,189 Abstract( 38) HTML   PDF (496KB)( 10 )

Short article

2020 Vol. 49 (2): 170–172 Abstract( 34) HTML   PDF (305KB)( 8 )

2020 Vol. 49 (2): 172–174 Abstract( 41) HTML   PDF (305KB)( 14 )

2020 Vol. 49 (2): 175–178 Abstract( 30) HTML   PDF (337KB)( 12 )

2020 Vol. 49 (2): 179–181 Abstract( 28) HTML   PDF (451KB)( 8 )

2020 Vol. 49 (2): 182–184 Abstract( 24) HTML   PDF (320KB)( 19 )

2020 Vol. 49 (2): 185–187 Abstract( 30) HTML   PDF (282KB)( 11 )

2020 Vol. 49 (2): 188–189 Abstract( 36) HTML   PDF (517KB)( 10 )

Data collected
Copyright
主管单位:辽宁省教育厅
主办单位:中国医科大学
主 编:闻德亮
编辑部主任:王又冬
编辑出版:中国医科大学学报编辑部
通讯地址:沈阳市沈北新区蒲河路77号
邮政编码:110122
电话号码:024–31939622
国内发行:辽宁省邮政报刊发行局 发行代号 8-175
订购:全国各地邮局
国外发行:中国国际图书贸易总公司(中国国际书店) 北京399信箱 发行代号 BM 904
ISSN 0258-4646
CN 21-1227/R
国内定价 15.00元

中国医科大学学报版权所有©2018

未经允许,严禁擅自转载本站图文资料

地址:中国 沈阳市沈北新区蒲河路77号 110122

辽ICP备05014850

JOURNAL OF CHINA MEDICAL UNIVERSITY

ADDRESS: NO.77 PUHE ROAD

SHENYANG NORTH NEW AREA, SHENYANG

LIAONING PROVINCE, P.R. CHINA