Journal of China Medical University

Journal of China Medical University
Quick search
LinksMore
NewsMore
Current issue
Journal of China Medical University

Journal of China Medical University

2019 Vol.48 ,No.9

Published 30 September 2019

Original article
CHEN Xiaobin, LI Yuanyuan, HUANG Ling, QIAO Chong

2019 Vol. 48 (9): 769–773 Abstract( 15) PDF (891KB)( 2 )

ZHAO Junshuang, LI Long, ZHANG Tianding, CHEN Lian, ZHOU Jinpeng, JING Zhitao

2019 Vol. 48 (9): 774–777 Abstract( 17) PDF (850KB)( 3 )

CAO Cuiping, ZHANG Yaojie, ZHU Chengcong, ZHANG Yu

2019 Vol. 48 (9): 778–781 Abstract( 16) PDF (346KB)( 1 )

LONG Zhe, WANG Xu, HOU Weijian, YANG Dan

2019 Vol. 48 (9): 782–785,790 Abstract( 14) PDF (891KB)( 2 )

QIN Mengyang, ZHANG Wentai, LING Yuhui, LI Kunhang, LI Lishuai, YU Hongye, ZHAO Dan, WANG Wei, YANG Hualin, SUN Xiaowei, BAO Yijun

2019 Vol. 48 (9): 786–790 Abstract( 14) PDF (334KB)( 2 )

LI Tao, WU Yue

2019 Vol. 48 (9): 791–793,800 Abstract( 9) PDF (334KB)( 1 )

WANG Le, WEN Qingping, MIAO Zhuang, ZHOU Fachen, JIANG Feifei, LIN Yun

2019 Vol. 48 (9): 794–800 Abstract( 9) PDF (429KB)( 1 )

SUI Guoyuan, JIA Lianqun

2019 Vol. 48 (9): 801–806 Abstract( 12) PDF (375KB)( 1 )

ZHANG Liwei, WANG Suyan, GAO Ye, SONG Ruobing, ZHANG Zhiyu, LI Hong

2019 Vol. 48 (9): 807–811 Abstract( 9) PDF (362KB)( 6 )

LI Yuze, LIU Na, TONG Jing, JIN Rong, CHEN Mei, BEI Guiguang

2019 Vol. 48 (9): 812–816 Abstract( 16) PDF (351KB)( 1 )

LU Xiaoyun, ZHANG Bin, TONG Fang

2019 Vol. 48 (9): 817–821 Abstract( 12) PDF (719KB)( 2 )

DING Xiangying, LU Yuanyuan, ZHAO Fangkun, WANG Hongna, XU Jun

2019 Vol. 48 (9): 822–827 Abstract( 11) PDF (552KB)( 1 )

LI Ning, ZHANG Hang, YU Bo

2019 Vol. 48 (9): 828–832 Abstract( 14) PDF (853KB)( 1 )

DUAN Qiuyan, DU Qiuhong, SONG Wenling, SU Jiali, XU Ping

2019 Vol. 48 (9): 833–836,851 Abstract( 12) PDF (355KB)( 1 )

ZHOU Jin, HE Qiao, AI Cong, SHI Jingpu

2019 Vol. 48 (9): 837–840 Abstract( 15) PDF (307KB)( 2 )

Review
WANG Min, SHI Yu, GUO Qiyong

2019 Vol. 48 (9): 841–844 Abstract( 13) PDF (315KB)( 2 )

Short article

2019 Vol. 48 (9): 845–847 Abstract( 11) PDF (897KB)( 1 )

2019 Vol. 48 (9): 848–851 Abstract( 13) PDF (332KB)( 1 )

2019 Vol. 48 (9): 852–854 Abstract( 11) PDF (309KB)( 2 )

2019 Vol. 48 (9): 855–856 Abstract( 13) PDF (912KB)( 2 )

2019 Vol. 48 (9): 857–858 Abstract( 17) PDF (517KB)( 9 )

2019 Vol. 48 (9): 859–861 Abstract( 12) PDF (1200KB)( 5 )

Data collected
Copyright
主管单位:辽宁省教育厅
主办单位:中国医科大学
主 编:闻德亮
编辑部主任:王又冬
编辑出版:中国医科大学学报编辑部
通讯地址:沈阳市沈北新区蒲河路77号
邮政编码:110122
电话号码:024–31939622
国内发行:辽宁省邮政报刊发行局 发行代号 8-175
订购:全国各地邮局
国外发行:中国国际图书贸易总公司(中国国际书店) 北京399信箱 发行代号 BM 904
ISSN 0258-4646
CN 21-1227/R
国内定价 15.00元

中国医科大学学报版权所有©2018

未经允许,严禁擅自转载本站图文资料

地址:中国 沈阳市沈北新区蒲河路77号 110122

辽ICP备05014850

JOURNAL OF CHINA MEDICAL UNIVERSITY

ADDRESS: NO.77 PUHE ROAD

SHENYANG NORTH NEW AREA, SHENYANG

LIAONING PROVINCE, P.R. CHINA