Journal of China Medical University

Journal of China Medical University
Quick search
LinksMore
NewsMore
Current issue
Journal of China Medical University

Journal of China Medical University

2020 Vol.49 ,No.3

Published 30 March 2020

Original article
ZHANG Zhou, CAO Sunrun, WU Jinying, MA Mengtao, SONG Xiaoyu

2020 Vol. 49 (3): 193–197 Abstract( 68) HTML   PDF (1273KB)( 29 )

YU Dongdong, ZHAO Danyang, YANG Dongxiang, YANG Guanlin

2020 Vol. 49 (3): 198–202,208 Abstract( 50) HTML   PDF (2310KB)( 14 )

LI Meixuan, DONG Bingchao, WANG Xiaoyin, CHENG Xi, ZHAO Chuansheng, ZHAO Shanshan

2020 Vol. 49 (3): 203–208 Abstract( 40) HTML   PDF (1708KB)( 22 )

WU Nan, WANG Xiaoxiao, FEI Ran, RAO Huiying, WEI Lai, LIU Feng

2020 Vol. 49 (3): 209–214 Abstract( 38) HTML   PDF (2234KB)( 18 )

HUANG Zhe, LI Yunze, ZHAO Wenyan, YANG Mingli, FENG Yong

2020 Vol. 49 (3): 215–219 Abstract( 36) HTML   PDF (1243KB)( 15 )

LI Yajuan, MENG Fanjie, LUO Lishuang, YU Yuexin, HAO Dongmei

2020 Vol. 49 (3): 220–223 Abstract( 32) HTML   PDF (1398KB)( 18 )

ZHENG Qizhi, ZHAO Jinbo, SHENG Weiwei, ZHOU Jianping, DONG Ming

2020 Vol. 49 (3): 224–229 Abstract( 34) HTML   PDF (2200KB)( 13 )

JIANG Hui, LIU Tao, YANG Zhonglu, GE Yuguang, DU Yejun

2020 Vol. 49 (3): 230–233,268 Abstract( 32) HTML   PDF (1455KB)( 12 )

ZHAO Yuchen, HAN Juanjuan, ZHANG Xinan

2020 Vol. 49 (3): 234–238 Abstract( 28) HTML   PDF (1463KB)( 8 )

LIU Yishu, YU Yue, TAN Huiwen, ZENG Yin, XIAO Li

2020 Vol. 49 (3): 239–243 Abstract( 33) HTML   PDF (1280KB)( 9 )

GUAN Shuo, HE Ping

2020 Vol. 49 (3): 244–248 Abstract( 44) HTML   PDF (1350KB)( 18 )

WANG Jing, HUI Lian

2020 Vol. 49 (3): 249–252 Abstract( 51) HTML   PDF (1215KB)( 13 )

ZHAN Yuhua, XIA Jing, WANG Xumei

2020 Vol. 49 (3): 253–257 Abstract( 35) HTML   PDF (1368KB)( 6 )

ZHAO Zheming, PEI Junpeng, JIANG Honglei, ZHANG Chundong, JIN Junzhe, DAI Dongqiu

2020 Vol. 49 (3): 258–263 Abstract( 34) HTML   PDF (1869KB)( 7 )

Review
SHI Xiaoting, PAN Yaping

2020 Vol. 49 (3): 264–268 Abstract( 25) HTML   PDF (1457KB)( 20 )

Short article

2020 Vol. 49 (3): 269–271 Abstract( 27) HTML   PDF (1636KB)( 15 )

2020 Vol. 49 (3): 272–275 Abstract( 27) HTML   PDF (1376KB)( 4 )

2020 Vol. 49 (3): 275–279 Abstract( 28) HTML   PDF (1530KB)( 9 )

2020 Vol. 49 (3): 280–283 Abstract( 34) HTML   PDF (1693KB)( 14 )

2020 Vol. 49 (3): 283–285 Abstract( 43) HTML   PDF (1269KB)( 11 )

Data collected
Copyright
主管单位:辽宁省教育厅
主办单位:中国医科大学
主 编:闻德亮
编辑部主任:王又冬
编辑出版:中国医科大学学报编辑部
通讯地址:沈阳市沈北新区蒲河路77号
邮政编码:110122
电话号码:024–31939622
国内发行:辽宁省邮政报刊发行局 发行代号 8-175
订购:全国各地邮局
国外发行:中国国际图书贸易总公司(中国国际书店) 北京399信箱 发行代号 BM 904
ISSN 0258-4646
CN 21-1227/R
国内定价 15.00元

中国医科大学学报版权所有©2018

未经允许,严禁擅自转载本站图文资料

地址:中国 沈阳市沈北新区蒲河路77号 110122

辽ICP备05014850

JOURNAL OF CHINA MEDICAL UNIVERSITY

ADDRESS: NO.77 PUHE ROAD

SHENYANG NORTH NEW AREA, SHENYANG

LIAONING PROVINCE, P.R. CHINA