Journal of China Medical University

Journal of China Medical University
Quick search
LinksMore
NewsMore
Current issue
Journal of China Medical University

Journal of China Medical University

2020 Vol.49 ,No.8

Published 30 August 2020

Original article
DU Shusong, ZHAO Weidong

2020 Vol. 49 (8): 673–678 Abstract( 38) PDF (1238KB)( 14 )

GAO Lina, WANG Guang, YUAN Huiya, LIU Junting

2020 Vol. 49 (8): 679–684 Abstract( 20) PDF (1575KB)( 6 )

LI Ye, LI Binchao, ZHANG Yalin, LIU Ning, LIU Zuwang, KONG Juan

2020 Vol. 49 (8): 685–689,693 Abstract( 19) PDF (795KB)( 9 )

ZHANG Junxiao, ZHENG Jiannan, YANG Weiguang, FAN Qiuling, YAO Li, LIU Linlin

2020 Vol. 49 (8): 690–693 Abstract( 22) PDF (314KB)( 13 )

HAN Xiao, YAN Qichang, WANG Xinling

2020 Vol. 49 (8): 694–700 Abstract( 23) PDF (797KB)( 4 )

CHEN Chen, LI Donghui, WANG Jingyi, LONG Qin

2020 Vol. 49 (8): 701–705 Abstract( 20) PDF (393KB)( 6 )

Fu Songnian, Wang Jiangtao, Luo Fuxiang, ZEng Guirong, Li Zhijian, Ma Li

2020 Vol. 49 (8): 706–710,715 Abstract( 30) PDF (778KB)( 7 )

ZHANG Di, LIU Qianqian, PENG Jinjin, LIU Zhi, LIU Xiaowei, LIU Wei

2020 Vol. 49 (8): 711–715 Abstract( 22) PDF (1318KB)( 5 )

TANG Shi, XIN Ying

2020 Vol. 49 (8): 716–721,726 Abstract( 24) PDF (2354KB)( 5 )

ZHU Di, ZHU Xueyan, LUO Gang

2020 Vol. 49 (8): 722–726 Abstract( 21) PDF (323KB)( 11 )

LU Xinyu, MIAO Zhuang, YANG Xin, HOU Qianhao, ZHOU Fachen, WEN Qingping

2020 Vol. 49 (8): 727–732 Abstract( 19) PDF (411KB)( 4 )

WU changsong, ZHANG bo

2020 Vol. 49 (8): 733–736,742 Abstract( 21) PDF (324KB)( 4 )

TONG Fei, WANG Chuanhe, HAN Su, LI Ying, LI Zhichao, SUN Zhijun

2020 Vol. 49 (8): 737–742 Abstract( 20) PDF (454KB)( 22 )

PAN Xin, LI Yacai, WANG Xiaoli

2020 Vol. 49 (8): 743–746 Abstract( 17) PDF (722KB)( 5 )

ZHANG Liangrui, WANG Shiqi, WANG Hongyun, DONG Ruoyao, MENG Shengnan

2020 Vol. 49 (8): 747–751 Abstract( 24) PDF (711KB)( 3 )

Review
Zhao Danyang, Jiang Hong, Jiang Hongkun

2020 Vol. 49 (8): 752–756 Abstract( 22) PDF (358KB)( 8 )

Short article
LEI Tianxia, WANG Haixing, LIU Xiang, ZHENG Yongsheng, CHEN Jinzhong, WU Jianhai

2020 Vol. 49 (8): 757–760 Abstract( 20) PDF (654KB)( 6 )

ZHONG Xiaona, LI Dan, QIN Muting

2020 Vol. 49 (8): 760–762 Abstract( 21) PDF (309KB)( 4 )

JIANG Nan, LI Guangyu, LIU Yan

2020 Vol. 49 (8): 763–765 Abstract( 13) PDF (329KB)( 5 )

Data collected
Copyright
主管单位:辽宁省教育厅
主办单位:中国医科大学
主 编:闻德亮
编辑部主任:王又冬
编辑出版:中国医科大学学报编辑部
通讯地址:沈阳市沈北新区蒲河路77号
邮政编码:110122
电话号码:024–31939622
国内发行:辽宁省邮政报刊发行局 发行代号 8-175
订购:全国各地邮局
国外发行:中国国际图书贸易总公司(中国国际书店) 北京399信箱 发行代号 BM 904
ISSN 0258-4646
CN 21-1227/R
国内定价 15.00元

中国医科大学学报版权所有©2018

未经允许,严禁擅自转载本站图文资料

地址:中国 沈阳市沈北新区蒲河路77号 110122

辽ICP备05014850

JOURNAL OF CHINA MEDICAL UNIVERSITY

ADDRESS: NO.77 PUHE ROAD

SHENYANG NORTH NEW AREA, SHENYANG

LIAONING PROVINCE, P.R. CHINA