Journal of China Medical University

Journal of China Medical University
Quick search
LinksMore
NewsMore
Current issue
Journal of China Medical University

Journal of China Medical University

2019 Vol.48 ,No.5

Published 30 May 2019

Original article
PENG Cheng, ZHOU Xingyan, ZHAO Jiangyue, ZHANG Jinsong

2019 Vol. 48 (5): 385–389 Abstract( 35) HTML   PDF (411KB)( 37 )

LI Ru, LIU Shuang, ZHANG Limin, MA Chunyan, YANG Jun

2019 Vol. 48 (5): 390–392,397 Abstract( 17) HTML   PDF (465KB)( 5 )

ZHANG Xinsheng, GUO Linlin, LIU Chaoqun, XU Heli, DOU Wenjing, LIU Mengyao, ZHANG Yue

2019 Vol. 48 (5): 393–397 Abstract( 16) HTML   PDF (946KB)( 7 )

NA Yan, LOU Xianzhi, ZHANG Xiaoxu, JIANG Bin

2019 Vol. 48 (5): 398–401 Abstract( 14) HTML   PDF (297KB)( 4 )

BA Fang, CHEN Xueyun, LIU Hongliang

2019 Vol. 48 (5): 402–405 Abstract( 9) HTML   PDF (740KB)( 2 )

YU Honghao, YUAN Quan, WANG Huan

2019 Vol. 48 (5): 406–409 Abstract( 8) HTML   PDF (319KB)( 4 )

LIU Jiyuan, WANG Jun, LI Bianfang, HAN Yibo, YANG Hualin, OU Shaowu

2019 Vol. 48 (5): 410–413 Abstract( 11) HTML   PDF (892KB)( 2 )

GUO Lili, JIANG Yanhua, TIAN Ayong

2019 Vol. 48 (5): 414–416,424 Abstract( 10) HTML   PDF (328KB)( 1 )

XUE Hui, HU Yongchao, FENG Shuqing, LIU Zhibin, GAO Feng

2019 Vol. 48 (5): 417–420 Abstract( 9) HTML   PDF (315KB)( 4 )

SUN Shiwei, WU Xiuying

2019 Vol. 48 (5): 421–424 Abstract( 8) HTML   PDF (333KB)( 1 )

CHANG Panpan, LIU Chang, CHONG Wei

2019 Vol. 48 (5): 425–429 Abstract( 10) HTML   PDF (432KB)( 2 )

HAN Xu, ZHANG Yuting

2019 Vol. 48 (5): 430–433 Abstract( 11) HTML   PDF (347KB)( 5 )

CUI Qi, DONG Yane, HUO Yunlong, LIU Yong

2019 Vol. 48 (5): 434–436 Abstract( 9) HTML   PDF (293KB)( 8 )

ZHANG Yanping, ZHAO Ping

2019 Vol. 48 (5): 437–441 Abstract( 9) HTML   PDF (398KB)( 2 )

LI Xin, WU Xiuying

2019 Vol. 48 (5): 442–445 Abstract( 13) HTML   PDF (325KB)( 2 )

MA Dong, HE Linxi

2019 Vol. 48 (5): 446–448,452 Abstract( 10) HTML   PDF (343KB)( 4 )

SHEN Yue, MA Pengfei, FENG Ziyi, JIANG Lili, LIU Kuiran

2019 Vol. 48 (5): 449–452 Abstract( 10) HTML   PDF (340KB)( 2 )

Review
HOU Jingya, ZHANG Dongmei

2019 Vol. 48 (5): 453–456 Abstract( 11) HTML   PDF (314KB)( 4 )

YANG Meiqi, LIU Weixin, LAI Shuang, LAN Yutong, LI Hong, DENG Qiuping, CHEN Yinan

2019 Vol. 48 (5): 457–460 Abstract( 13) HTML   PDF (326KB)( 3 )

Short article

2019 Vol. 48 (5): 461–463 Abstract( 117) HTML   PDF (287KB)( 6 )

2019 Vol. 48 (5): 464–466 Abstract( 9) HTML   PDF (307KB)( 8 )

2019 Vol. 48 (5): 466–468 Abstract( 13) HTML   PDF (310KB)( 6 )

2019 Vol. 48 (5): 469–471 Abstract( 12) HTML   PDF (305KB)( 2 )

2019 Vol. 48 (5): 472–475 Abstract( 9) HTML   PDF (790KB)( 2 )

2019 Vol. 48 (5): 476–477 Abstract( 15) HTML   PDF (316KB)( 5 )

Data collected
Copyright
主管单位:辽宁省教育厅
主办单位:中国医科大学
主 编:闻德亮
编辑部主任:王又冬
编辑出版:中国医科大学学报编辑部
通讯地址:沈阳市沈北新区蒲河路77号
邮政编码:110122
电话号码:024–31939622
国内发行:辽宁省邮政报刊发行局 发行代号 8-175
订购:全国各地邮局
国外发行:中国国际图书贸易总公司(中国国际书店) 北京399信箱 发行代号 BM 904
ISSN 0258-4646
CN 21-1227/R
国内定价 15.00元

中国医科大学学报版权所有©2018

未经允许,严禁擅自转载本站图文资料

地址:中国 沈阳市沈北新区蒲河路77号 110122

辽ICP备05014850

JOURNAL OF CHINA MEDICAL UNIVERSITY

ADDRESS: NO.77 PUHE ROAD

SHENYANG NORTH NEW AREA, SHENYANG

LIAONING PROVINCE, P.R. CHINA