Journal of China Medical University

Journal of China Medical University
Quick search
LinksMore
NewsMore
Current issue
Journal of China Medical University

Journal of China Medical University

2019 Vol.48 ,No.8

Published 30 August 2019

Original article
SUN Cuicui, ZHANG Simeng, WEN Ti, QU Xiujuan, LIU Yunpeng

2019 Vol. 48 (8): 673–677 Abstract( 9) PDF (453KB)( 6 )

PAN Chunling, LÜ Xuewen, WANG Hongyan, KOU Yurong, PAN Yanping

2019 Vol. 48 (8): 678–682 Abstract( 4) PDF (835KB)( 2 )

SUN Jun, ZHANG Lei, ZHAO Wei, MA Hongdong, WANG Xindong, LI Haitian, YANG Maowei

2019 Vol. 48 (8): 683–687 Abstract( 3) PDF (420KB)( 1 )

SUN Jingwen, ZHANG Rui, LI Yan

2019 Vol. 48 (8): 688–693 Abstract( 4) PDF (654KB)( 1 )

LI Lulu, PU Shi, FAN Qiuling, WANG Xu, LI Sali

2019 Vol. 48 (8): 694–698,708 Abstract( 4) PDF (428KB)( 1 )

ZOU Jingyu, BAN Yunchao, XU Xiaohe, BAO Yijun, WU Anhua

2019 Vol. 48 (8): 699–702 Abstract( 2) PDF (410KB)( 1 )

ZHAN Tingting, LI Huiping, FANG Xiuping, DING Xiaotong

2019 Vol. 48 (8): 703–708 Abstract( 1) PDF (367KB)( 1 )

MA Ruixiao, ZHANG Huijie, LI Xinhui, ZHANG Shulan

2019 Vol. 48 (8): 709–713 Abstract( 2) PDF (1104KB)( 4 )

HAN Su, WANG Chuanhe, TONG Fei, YANG Lina, CUI Wenjia, SUN Zhijun

2019 Vol. 48 (8): 714–718 Abstract( 2) PDF (361KB)( 1 )

XU Jian, ZHAO Shijie, NIU Yimeng, QI Guoxian, TIAN Wen

2019 Vol. 48 (8): 719–725 Abstract( 3) PDF (448KB)( 2 )

JIANG Bin, WANG Xuemei, HUANG Kun, SHEN Yanmin

2019 Vol. 48 (8): 726–729 Abstract( 0) PDF (1037KB)( 1 )

CHEN Jiankang, YAN Yu, PAN Xiaoli, ZHOU Mi, ZHANG Wenquan, YANG Jie, ZHU Pengli

2019 Vol. 48 (8): 730–733 Abstract( 1) PDF (426KB)( 1 )

SONG Youping, WANG Xiangyu, PAN Boyan, YANG Lulu, LONG Bo

2019 Vol. 48 (8): 734–737,742 Abstract( 2) PDF (353KB)( 1 )

ZHANG Qiang, ZHENG Haiming, ZHENG Rui

2019 Vol. 48 (8): 738–742 Abstract( 2) PDF (333KB)( 1 )

ZHANG Lili, AI Hongjun, BAO Yang, WANG Xu, LI Bo, WU Lin

2019 Vol. 48 (8): 743–746 Abstract( 1) PDF (463KB)( 1 )

L Nannan, GAO Yun, SHAN Zhongyan

2019 Vol. 48 (8): 747–751,755 Abstract( 1) PDF (845KB)( 1 )

Review
QU Bo, LIU Danxia, ZHANG Wang

2019 Vol. 48 (8): 752–755 Abstract( 1) PDF (316KB)( 1 )

Short article

2019 Vol. 48 (8): 756–759 Abstract( 2) PDF (354KB)( 1 )

2019 Vol. 48 (8): 759–761 Abstract( 2) PDF (310KB)( 1 )

2019 Vol. 48 (8): 762–765 Abstract( 1) PDF (483KB)( 1 )

Data collected
Copyright
主管单位:辽宁省教育厅
主办单位:中国医科大学
主 编:闻德亮
编辑部主任:王又冬
编辑出版:中国医科大学学报编辑部
通讯地址:沈阳市沈北新区蒲河路77号
邮政编码:110122
电话号码:024–31939622
国内发行:辽宁省邮政报刊发行局 发行代号 8-175
订购:全国各地邮局
国外发行:中国国际图书贸易总公司(中国国际书店) 北京399信箱 发行代号 BM 904
ISSN 0258-4646
CN 21-1227/R
国内定价 15.00元

中国医科大学学报版权所有©2018

未经允许,严禁擅自转载本站图文资料

地址:中国 沈阳市沈北新区蒲河路77号 110122

辽ICP备05014850

JOURNAL OF CHINA MEDICAL UNIVERSITY

ADDRESS: NO.77 PUHE ROAD

SHENYANG NORTH NEW AREA, SHENYANG

LIAONING PROVINCE, P.R. CHINA